BEVER

Det er gode beverbiotoper mange plasser i Glomma og i flere av sidevassdragene. Spesielt i Koppangsøyene er det stor tetthet av bever. Beverjakta foregår først og fremst på våren selv om jakttida starter allerede 1. oktober. Innen SEG fordeles fellingstillatelsene først på våren.

 

Bestandsveksten hos bever går relativt sakte (føder inntil fem unger som først blir forplantningsdyktige etter tre år). Et uttak på ca 15 % vil normalt gi stabil bestand (NINA rapport nr 21, 2005). Hvis vi antar at bestanden innen SEG er minimum 125 individer (jfr. tidligere registreringer) bør bestanden kunne tåle de uttakene vi har hatt de siste årene. Det blir gjennomført registrering av beverhytter i 2011., foreløpig resultater tyder på at bestanden er noe større enn ved forrige registrering (2003).

 

SEG selger jaktkort på bever i Glomma for to utmarksområder innen SEG. Disse to områdene har normalt 8-10 fellingstillatelser hvorav de fleste er i Koppangsøyene. Det er normalt trekning av beverkort i slutten av mars. Ordinær jakttid er ut april, men SEG har de siste årene hatt utvidet jakttid til 15. mai.