HJORT – Bestandsplan – Avskytingsmodell

Hjorten etablerte seg innen SEG på 1970-tallet. Dagens kjerneområder innen SEG er først og fremst i Atnedalen og på østsiden av Glomma fra Messelt og sørover. Det er også i disse områdene det skytes mest hjort. Hjorten forekommer foreøvrig i alle utmarksområder innen SEG. Ut fra jaktstatistikken ser det ut til at bestanden har holdt seg lav fram til år 2000. Deretter har den økt jevnt med mer enn 20 felte hjort innen SEG de to siste årene.

 

Gjennomførte merkinger av hjort i området rundt Evenstad og Hanestad på vinteren har gitt oss mye informasjon om sesongtrekk. Mange hjort oppholder seg i området rundt Grindfossberget vinterstid og trekker sørover sommerstid. Tilsvarende ser det ut til at en del hjort som oppholder seg på Hanestad vinterstid trekker til Atnedalen sommerstid. 87 % av de hindene som har vært merket i Hedmark har hatt sesongtrekk mellom sommer og vinterområder, mens bare et fåtall har vært stasjonære gjennom året. I vinterområdene kan det til tider være store tettheter av hjort og en del beiteskader.

 

I SEG er det de senere år skutt skjevt på kjønn og alder, med relativt stor hanndyravskyting og lite kalv. Hjorten innen SEG har høye vekter og det er en del store bukker.

 

2011 blir det første året med en driftsplanbasert forvaltning av hjort innen SEG. Sammenlignet med elgforvaltningen er kunnskapsnivå og bestandsdata svært mangelfullt. Registreringene gjennom ”sett hjort” er for spinkelt til å kunne vektlegges i forvaltningen, men det er ønskelig å utvikle dette systemet slik at det kan bli et verktøy i forvaltningen i fremtiden. Kunnskapen om bestandsutviklingen er basert på observasjoner i terrenget og på fôringsplasser av jegere og grunneiere.

 

Bestandsstørrelsen vurderes i dag til å være på ønsket nivå for SEG totalt sett. I sørlige områder på østsiden av Glomma anses den imidlertid å være over det ønskede nivå, spesielt vinterstid.

 

Regler for jakt på hjort innen SEG er inkludert i jaktinstruks for elg. Sett hjort føres på sett-elg skjema. Felt hjort skal føres på slakteplasskjema.

Nedlasting av aktuelle skjemaer - se under elg

 

Avskytingsmodell 2011-2014 region nord og midt.

Kategori

Kalv

Spiss-bukk

Eldre bukk

Hind

Modell

25 %

20 %

20 %

35 %

 

·         Ungdyr kan felles for eldre dyr av samme kjønn og kalv kan felles for eldre dyr uavhengig av kjønn.

·         Skutte dyr klassifiseres etter alder ved innrapportering til SEG.

Reaksjonsbestemmelser ved feilskyting framgår av jaktinstruksen.

 

Kvoter hjort SEG 2011

Område

Kvote

Kalv

Spiss-bukk

Eldre bukk

Hind

Region Nord (Atnedalen, Atneosen, Koppang og Trønnes-Westgaard)

15

4

3

3

5

Region Midt (Stai-Negaard, Messelt, Mykleby gr lag, Evenstad, Furuseth øst

14

4

3

2

5

Region Sør (Strand-Opphus, Strandsameiet, Krog)

6

2

1

1

2

SEG holder tilbake en del tilleggsdyr. Disse kan bli fordelt i løpet av jaktsesongen.